EA189 Opatření na podporu důvěry

EA189 Opatření na podporu důvěry

1. Co je to „opatření na podporu důvěry“ značky ŠKODA?

Prostřednictvím opatření na podporu důvěry informuje ŠKODA své zákazníky, že bude zohledňovat všechny stížnosti, u nichž je prokázáno, že vznikly jako důsledek implementace technických opatření na vozidlech s naftovými motory typu EA189, a která se vztahují k určitým dílům motoru a systému úpravy výfukových plynů. Opatření na podporu důvěry se uplatní po dobu 24 měsíců od okamžiku, kdy byla na voze provedena technická opatření, a pouze pro vozidla, která mají ujeto méně než 250 000 km v okamžiku, kdy je opatření na podporu důvěry uplatněno (přičemž rozhodující je ta skutečnost, která nastala dříve). ŠKODA vždy prohlašovala, že implementace technického opatření nemá nepříznivý vliv na hodnoty spotřeby paliva, hodnoty emisí CO2, výkon motoru, točivý moment, emise hluku nebo životnost motoru a jeho dílů. Všechny hodnoty relevantní pro typové schválení vozu zůstávají platné. Příslušné regulační orgány výslovně potvrdily, že požadavky relevantních předpisů jsou splněny. Opatření na podporu důvěry nemá žádný vliv na tento závěr. Prostřednictvím opatření na podporu důvěry vysílá ŠKODA jasný signál, že aktualizace softwaru nemá negativní účinky na životnost vozu. Toto opatření má posílit důvěru zákazníků v technická opatření a má povzbudit ochotu většího počtu zákazníků nechat na svém voze technická opatření provést. Od všech autorizovaných prodejců a servisů ŠKODA mohou zákazníci obdržet podrobné informace o podmínkách a rozsahu opatření na podporu důvěry ve značku ŠKODA.

 

2. Které značky nabízejí vstřícné opatření a které modely jsou dotčeny?

Vstřícné opatření se týká všech modelů vozů Volkswagen, Audi, Seat, ŠKODA a Volkswagen užitkové vozy s naftovým motorem typu EA189, na kterých byla provedena technická opatření.

 

3. Koho se opatření na podporu důvěry týká?

Opatření na podporu důvěry značky ŠKODA bude nabídnuto všem zákazníkům značky ŠKODA, jejichž vozy jsou vybaveny naftovým motorem typu EA189, a na kterých byla provedena technická opatření v souvislosti se servisní akcí 23R6 týkající se dieselové tématiky. Opatření na podporu důvěry se týká pouze vozů, které mají ujeto méně než 250 000 km v době uplatnění opatření na podporu důvěry. Aby mohl zákazník opatření na podporu důvěry uplatnit, musí prokázat, že na vozidle byla provedena všechna opatření doporučená výrobcem týkající se servisu a údržby vozidla (to znamená, že se to týká vozů s úplnou servisní historií). Opatření na podporu důvěry se rovněž vztahuje na všechny zákazníky, na jejichž vozech již byla technická opatření provedena, a to od data, kdy byla tato technická opatření provedena (za podmínky, že jsou splněny všechny ostatní předpoklady pro uplatnění opatření na podporu důvěry). Opatření na podporu důvěry je vztaženo k identifikačnímu číslu vozidla (VIN), a uplatní se tak i pro nového majitele vozidla, pokud je vůz prodán během doby 24 měsíců, ve které je možné opatření na podporu důvěry dle výše uvedených kritérií uplatnit. Opatření na podporu důvěry se uplatní celosvětově s výjimkou USA, Kanady a Jižní Koreje, pro které platí odlišná úprava.

 

4. Které díly jsou pokryty opatřením na podporu důvěry?

Opatření na podporu důvěry pokrývá celkem 11 komponentů v rámci systému EGR, systému vstřikování paliva a systému následné úpravy emisí. Jedná se o lambda sondu, teplotní senzor, přepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdílu tlaku EGR, vstřikovač, vysokotlaké čerpadlo, palivovou lištu, ventil pro kontrolu tlaku, tlakový senzor a vysokotlaké potrubí. Opatřením na podporu důvěry zůstává nedotčeno stanovisko značky ŠKODA, že technická opatření nemají negativní vliv na životnost motoru a jeho komponentů. Příslušné regulační orgány potvrdily, že technická opatření splňují všechny právní požadavky a nemají negativní vliv na hodnoty spotřeby paliva, hodnoty emisí CO2, výkon motoru, točivý moment a emise hluku.

 

5. Jaké jsou podmínky pro uplatnění opatření na podporu důvěry?

Dodatečně k podmínkám uvedeným výše:

1) opatření na podporu důvěry

• může být uplatněno pouze vůči autorizovanému partnerovi ŠKODA a posuzováno a prováděno pouze autorizovaným partnerem ŠKODA,

• se týká stížností na materiály použité a práce prováděné na následujících komponentech EGR systému, systému vstřikování paliva a systému následného ošetření emisí: lambda sonda, teplotní snímač, přepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdílu tlaku EGR, vstřikovač, vysokotlaké čerpadlo, palivová lišta, ventil kontroly tlaku, tlakový snímač, vysokotlaké potrubí,

• nezahrnuje náhradní vozy, výdaje, náhrady škody atd.

2) za podmínky, že

• na předmětném vozidle s dieselovým motorem EA 189 byla provedena servisní akce 23R6,

• byl vůz správně servisován v souladu se servisním plánem, aktualizacemi a svolávacími akcemi podle požadavků značky ŠKODA, 3) a pokud nenastal žádný z následujících případů:

• případ běžného opotřebení, tzn. zhoršení stavu vozu užíváním,

• majitel nebo neautorizovaný servisní partner nebo prodejce vůz řádně neopravil nebo neudržoval (např. použitím neoriginálních dílů),

• nebyly dodrženy pokyny týkající se provozu, údržby a péče o vozidlo, jak jsou např. uvedeny v návodu k obsluze,

• vůz byl poškozen třetí stranou nebo následkem externích vlivů jako jsou nehoda, bouřka, krupobití, záplavy atd., a které způsobily předmět stížnosti,

• jde o stížnosti týkající se přílišného zanesení filtru DPF,

• do vozu byly instalovány díly nepovoleným způsobem nebo byl vůz změněn nepovoleným způsobem např. v rámci (chip) tuningu,

• vůz byl nesprávně používán, např. byl používán pro motoristické soutěže nebo byl přetížen,

• držitel vozu neuplatnil stížnost v přiměřeném čase,

• držitel vozu neposkytl značce ŠKODA příležitost vyřešit záležitost v přiměřeném čase.

 

6. Lze opatření na podporu důvěry uplatnit i na můj vůz, na kterém již bylo provedeno předchozí technické opatření?

Ano. Jak bylo řečeno výše, opatření na podporu důvěry se uplatní i u zákazníků, na jejichž vozidlech bylo technické opatření provedeno, a to od data, kdy ho obdrželi (za podmínky, že jsou splněny všechny ostatní předpoklady pro uplatnění opatření na podporu důvěry). Pokud zákazníkovi vznikly náklady za opravu vozidla, které byly vynaloženy v souvislosti s implementací technického opatření, ŠKODA prověří, zda bude tyto náklady hradit. Žádosti na náhradu těchto nákladů musí být podány u autorizovaného servisního partnera ŠKODA ve stejné zemi, kde se oprava prováděla, a to do 31. 12. 2018.

7. Jaká práva má zákazník v souvislosti s opatřením na podporu důvěry?

S opatřením na podporu důvěry společnost Volkswagen informuje své zákazníky, že zváží případné stížnosti, které vznikly v důsledku zavedení technických opatření na vozidlech s dieselovými motory typu EA189 a které se týkají určitých částí motoru a systému pro úpravu výfukových plynů. Opatření na podporu důvěry pokrývá celkem 11 komponentů ve zpětném vedení výfukových plynů, v soustavě vstřikování paliva a v soustavě dodatečné úpravy emisí. Jedná se o lambda sondu, teplotní senzor, přepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdílu tlaku EGR, vstřikovač, vysokotlakové čerpadlo, palivovou lištu, ventil pro kontrolu tlaku, tlakový sensor a vysokotlaké potrubí. Opatření na podporu důvěry se uplatní po dobu 24 měsíců od okamžiku, kdy byla na voze provedena technická opatření, a pouze pro vozidla, která mají ujeto méně než 250 000 km v okamžiku, kdy je opatření na podporu důvěry uplatněno (přičemž rozhodující je ta skutečnost, která nastala dříve). Opatření na podporu důvěry se rovněž vztahuje na všechny zákazníky, na jejichž vozech již byla technická opatření provedena. Společnost Volkswagen vždy prohlašovala, že implementace technického opatření nemá nepříznivý vliv na hodnoty spotřeby paliva, hodnoty emisí CO2, výkon motoru, točivý moment, emise hluku nebo životnost motoru a jeho dílů. Všechny hodnoty relevantní pro typové schválení vozu zůstávají platné. Příslušné regulační orgány výslovně potvrdily, že požadavky relevantních předpisů jsou splněny. Opatření na podporu důvěry nemá žádný vliv na tento závěr. Prostřednictvím opatření na podporu důvěry dává společnost Volkswagen jasný signál, že provedení technických opatření nemá negativní účinky na životnost vozu. Toto opatření má posílit důvěru zákazníků v technická opatření a má povzbudit ochotu většího počtu zákazníků nechat na svém voze technická opatření provést. Detailní informace o pravidlech a podmínkách opatření na podporu důvěry jsou k dispozici u všech autorizovaných prodejců a servisních partnerů vozidel dané značky, případně online. Zákazníci se samozřejmě mohou také obrátit na odpovědné zákaznické centrum dopisem, e-mailem nebo telefonicky.